CHAIRS:

  Pengzhi Lin (Sichuan University)

  Zhiguo He (Zhejiang University)

  Dezhi Ning (Dalian University of Technology)

SECRETARY GENERAL

  Li Li (Zhejiang University)

MEMBERS:

  Niansheng Cheng (Zhejiang Universit  y)

  Zhilin Sun (Zhejiang University)

  Xizeng Zhao (Zhejiang University)

  Peng Hu (Zhejiang University)

  Yingdian Lin (Zhejiang University)

  Wei Li (Zhejiang University)

  Yeping Yuan (Zhejiang University)

  Fang He (Zhejiang University)

  Yangyang Gao (Zhejiang University)

  Yuezhang Xia (Zhejiang University)

  Zhengzhi Deng (Zhejiang University)

  Weijie Liu (Zhejiang University)

  Yang Yu (Zhejiang University)

  Xu Liang (Zhejiang University)

  Bo Tong (Zhejiang University)

  Ying Gou (Dalian University of Technology)

  Chongwei Zhang (Dalian University of Tech  nology)

  Jun Tang (Dalian University of Technology)

  Huanwen Liu (Zhejiang Ocean University)

  Hanbin Gu (Ningbo University)

  Hong Xiao (Sichuan University)

  Aifeng Tao (Hohai University)

  Mi-An Xue (Hohai University)